Zarząd Województwa Wielkopolskiego kolejną odsłonę konkursu, który wchodzi w skład programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Termin składania wniosków upływa 7 lutego 2022 roku. 

Na samym początku warto zaznaczyć, że w konkursie nie mogą uczestniczyć projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, projekty współfinansowane z innych środków budżetu województwa wielkopolskiego oraz projekty, o których dofinansowanie gmina ubiega się w ramach innych konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Jeśli projekt spełnia te warunki to dochodzą kolejne zasady. Gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwie lub miejscowości. Miasto lub wieś nie może przekraczać 5 tysięcy mieszkańców. Dodatkowo sołectwo musi być uczestnikiem programu na dzień składania wniosku.

Można walczyć o dofinansowane w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę sołectwa (miejscowości), zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

Nabór wniosków. Kwoty i terminy

Pomoc finansowa wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu. Nie mogą one jednak być niższe niż 10 tys. zł i nie wyższe niż 50 tys. zł dla pojedynczego projektu. Złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie na kwotę niższą od 10 tys. zł lub wyższą od 50 tys. zł, będzie podstawą do odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych. To samo tyczy się złożenia przez gminę więcej niż 3 wniosków lub złożenie wniosków na łączną kwotę dotacji większą niż 150 tys. złotych.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej należy składać w terminie do 7 lutego 2022 r. do godz. 15:30. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowane projekty, które wygrały konkurs należy zrealizować najpóźniej do 15 listopada 2022 r.