Podpisano umowę dotyczącą planowanej rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej. Miejscem przewidzianych zmian jest Winna Góra, miejscowość położona w granicach gminy Środa Wielkopolska.

Inwestycja rozpocznie się od fazy projektowania budowlanego, które zostanie powierzone wykonawcy. Następnie przystąpi on do etapu „buduj”, który zakłada realizację kolektora o długości około 200 metrów, zbudowanego z rur PVC200. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za instalację przepompowni ścieków, a jej integralną częścią będzie rurociąg tłoczący PE90 o długości około 59 metrów. Plan obejmuje również realizację siedmiu przyłączy do granic nieruchomości, stworzonych z rur PVC160 i łączących długości około 48 metrów.

Realizacja całego przedsięwzięcia pochłonie kwotę 0,36 milionów złotych netto. Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej. Całość prac wpisuje się w II etap projektu mającego na celu uporządkowanie sytuacji ściekowej na terenie gminy Środa Wielkopolska. Jak podano do informacji publicznej, uzyskane wsparcie finansowe dla zadań wchodzących w skład tej operacji wynosi blisko 2,7 milionów złotych, co pokrywa 100% kosztów kwalifikowanych.